WYSZUKIWARKA PROJEKTU

Domy małe

poniżej 130 m2

Domy średnie

od 130 do 185 m2

Domy duże

powyżej 185 m 2

Ilość kondygnacji:

Garaż:

Ilość sypialni:

SZUKAJ
Regulamin

§ 1 

(Definicje określeń)

 

 1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający w szczególności zasady dokonywania zakupów Towarów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. „Sprzedający” - firma INDEA Adam Wereszczyński, z siedzibą w Krasnymstawie przy ulicy Chopina 35, NIP: 5641593893, REGON: 121469039, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres biura i korespondencyjny: ulica Szlak 39/2A, 31-153 Kraków, poczta elektroniczna (e-mail): projektydomow@indea.pl, telefon/faks: +48 12 294 81 31.
 3. „Kupujący” - osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. „Towar” – następujące towary, sprzedawane łącznie lub rozdzielnie, opracowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w czasie przygotowania przepisami techniczno-budowlanymi:
  1. „projekt gotowy” – projekt architektoniczno-budowlany branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, składający się z 4 egzemplarzy w formie wydruku;
  2. „projekt wnętrz” – projekt architektoniczno-budowlany aranżacji i wystroju wnętrz, składający się z 4 egzemplarzy w formie wydruku;
  3. „kosztorys” - Dodatki, zawierający przedmiary robót, kosztorys uproszczony, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelę elementów scalonych, składający się z 4 egzemplarzy w formie wydruku.
 5. „Serwis” – strona i sklep internetowy znajdująca się pod adresem URL www.projektydomow.indea.pl, będące własnością Sprzedającego.

 

§ 2 

(Realizacja zamówienia)

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie na Towary za pomocą:
  1. formularza zamówienia, zamieszczonego w Serwisie;
  2. adresu poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedającego;
  3. osobiście, w biurze Sprzedającego.
 2. Kupujący może zamawiać poszczególne Towary łącznie lub rozdzielnie.
 3. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, jeśli Kupujący nie jest osobą fizyczną;
  2. dokładnego adresu (miasto, kod pocztowy, ulica, numeru budynku i lokalu);
  3. adresu poczty elektronicznej (e-mail);
  4. numeru telefonu;
  5. dokładnego adresu doręczenia, jeśli inny niż podany w pkt. 2);
  6. numeru NIP, jeśli Kupujący nie jest osobą fizyczną.
 4. Potwierdzenie zamówienia jest dokonywane w ciągu 2 dni roboczych drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu pocztą elektroniczną bankowego potwierdzenia dokonania transakcji lub zaksięgowaniu wpłaty na konto. W pozostałych przypadkach jest realizowana od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,  akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
 7. Sprzedający może odstąpić od realizacji otrzymanego zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego;
  2. braku potwierdzenia zamówienia w terminie 2 dni roboczych od jego złożenia przez Kupującego.

 

§ 3 

(Płatności)

 

 1. Płatności za zamówiony Towar można zrealizować w następujący sposób:
  1. przelewem – w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego: 31 1020 2906 0000 1802 0173 7964.
  2. gotówką – przy odbiorze osobistym.
 2. Płatności przelewem Kupujący dokonuje na podstawie dokumentu Pro Forma, który jest przesyłany na jego adres poczty elektronicznej (e-mail) po potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 3. Każda dokonana płatność zostanie potwierdzona paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu płatności.
 4. Za chwilę otrzymania płatności uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Sprzedającemu – odpowiednio do wybranej formy płatności.

§ 4 

(Czas i sposób dostawy)

 

 1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem kuriera w miejsce wskazane przez Kupującego. Towar zostaje przekazany kurierowi w ciągu do 2 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysyłka Towaru realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele wysyłka nie jest realizowana.
 3. Odbiór osobisty towaru możliwy jest po uprzednim kontakcie drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznym oraz ustaleniu terminu odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w biurze Sprzedającego.
 4. Koszty wysyłki Towarów ponosi Kupujący i wynoszą one 20 zł przy płatności przelewem.

 

§ 5 

(Umowa sprzedaży, reklamacja i zwroty)

 

 1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Kupującego.
 2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.  Chęć zwrotu Towaru wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przelana zwrócona kwota, należy zgłosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e‑mail) Sprzedającego.
 3. Zwracany Towar nie może nosić znamion użytkowania, kopiowania, oraz musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenie o niewykorzystaniu Towaru w celach uzyskania pozwolenia na budowę, realizacji budowy ani w jakichkolwiek celach komercyjnych.
 4. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może zgłosić reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów, na podstawie przedstawionego dowodu zakupu Towaru, w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Reklamacje, wraz z podaniem uzasadnienia oraz danych Kupującego i Towaru, należy zgłosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e‑mail) Sprzedającego.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
 6. Zwroty za pobraniem jak również zwroty niepoprzedzone oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie będą przyjmowane.
 7. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół reklamacyjny. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

 

§ 6 

(Prawa autorskie i zasady wykorzystania Towarów)

 

 1. Sprzedający posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich prezentowanych Towarów oraz treści i obrazów znajdujących się w Serwisie. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
 2. Po dokonaniu zapłaty Sprzedający udzieli Kupującemu bezpłatnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie Towarów do jednorazowej realizacji, bez prawa do kolejnej realizacji, kopiowania i udostępniania osobom trzecim.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnego udzielania dalszych licencji na Towary na rzecz dowolnych osób trzecich.

 

§ 7 

(Dane osobowe)

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych.
  1. Wykonanie umów, której stroną jest Kupujący, tj. osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie Kupującego, w szczególności dotyczących wykonywania i sprzedaży Towarów przez Sprzedającego.
  2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności dotyczących przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, składania i rozpatrywania reklamacji, rozliczenia danin publicznoprawnych.
  3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w szczególności dotyczące udokumentowania realizacji transakcji, ustalenia i dochodzenia roszczeń, prowadzenia marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, archiwizacji.
 3. Odbiorcy danych osobowych – inni administratorzy danych, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, w szczególności podwykonawcy, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową na nasze zlecenie.
 4. Okres przechowywania danych osobowych – do upływu okresu przydatności tych danych, wymaganego przepisami szczegółowymi, w szczególności przepisami obowiązującego prawa podatkowego, przepisami cywilnoprawnymi i przepisami publicznoprawnymi, tj. do 5 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania.
 5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane - osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 6. Skarga do organu nadzoru - osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Cel i konsekwencji podania danych osobowych - podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Niepodanie, lub podanie niepełnych danych osobowych przez Kupującego skutkuje możliwością odstąpienia od realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Serwis zapisuje informacje w postaci „ciasteczek” (ang. cookies), czyli plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te używane są do profilowania, tj. oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań, pozwalającej dostosować Serwis do potrzeb osób odwiedzających go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób „ciasteczka” są zapisywane na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera) pozwalają na zapisywanie „ciasteczek” ze strony www.indea.pl.
 9. Dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

§ 8 

(Inne postanowienia)

 

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.
 4. Termin realizacji zamówień projektów oznaczonych opisem „ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ” należy konsultować ze Sprzedawcą.

Rozumiem

Nasz serwis zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji do celów reklamowych i funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, odwiedzających go wielokrotnie.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies są zapisywane na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony www.indea.pl

www.facebook.com/pl.indea